Dzieci

Oferta dla dzieci

logopeda dzieci

Diagnoza logopedyczna
Diagnoza logopedyczna to szereg czynności badawczych, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia problemu logopedycznego. W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badanie w skład którego wchodzą;

– wywiad- służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia domniemanych przyczyn zaburzenia
– obserwacja- dotyczy głównie zachowań werbalnych
– orientacyjne badanie mowy – czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność mowy, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu
– badania uzupełniające ? może obejmować- sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykowe, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, słuch fonematyczny i inne.

W praktyce logopedycznej są używane narzędzia diagnostyczne takie jak: skale, testy, kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania.

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna to szereg czynności (w zależności od rodzaju problemu) mających na celu:
– usunięcie zaburzeń mowy
– nauczanie mowy w przypadku jej braku
– wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
– poprawienie sprawności językowej
Na podstawie diagnozy konstruowany jest indywidualny program terapii dla każdego pacjenta.

Oferta dla młodzieży | Oferta dla dorosłych